ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
/งานทรัพย์สินทางปัญญา และพิธีเปิด NRRU GSB INNOVATION CENTER

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 อาคารยุพราชเบญมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช
สีม