ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

?ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดจิตตปัญศึกษา ?สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ?
ภายใต้หัวข้อ”โครงการการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR
จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ อาคาร 27 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สิริรัตน์ นาคิน 084-9266726