ประชาสัมพันธ์ราชภัฎนครราชสึมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเครือข่ายครูแนะแนว ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 98 โรงเรียน และมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมจำนวน 379 คน
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้